Allmänna villkor för kurser på Sailon Event

Kursdeltagare under 18 år

Om den som ska gå en kurs är under 18 år måste en förälder eller förmyndare anmäla den underårige. Föräldern eller förmyndaren blir då avtalspart med oss och den underårige är den som deltar i kursen och nyttjar våra tjänster. 

Bekräftelse

Efter anmälan får du en bekräftelse på e-post att vi mottagit din anmälan. Då vi har kontrollerat att det finns plats på kursen får du en bekräftelse på din anmälan via e-post. Bekräftelsen på anmälan skickas normalt inom en vecka efter att du gjort din anmälan. När du har fått bekräftelsen har bindande avtal om kurs ingåtts och i samband med detta börjar ångerrätten enligt nedan att löpa.

Kursstart och kallelse

Tidpunkt för kursstart är preliminärt angivna. Innan kursen startar får du en faktura som också innehåller en kallelse med uppgifter om adress där kursen kommer att hållas, datum när kursen startar och tider för när kurstillfällena hålls. Kallelsen skickas på e-post.

Kursavgift och betalning

Kursavgiften finns angiven i kursutbudet på sailon.se. Betalning av kursavgiften sker i enlighet med faktura som skickas ut i samband med bekräftelsen.

Om inte annat framgår av fakturan ska betalning ske inom trettio (30) dagar från att du får del av fakturan. Om anmälan sker senare än trettio dagar innan kursstart ska den betalas innan kursen startar. Vid utebliven eller försenad betalning utgår påminnelseavgift om sextio (60) kr och vi har rätt till dröjsmålsränta med referensräntan plus åtta (8) procent.

Inställd kurs eller ändring av tid

Om Sailon Event tvingas ställa in en kurs före kursstart har du alltid rätt att återfå den kursavgiften som du har betalt. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkterna för kurstillfällena på ett sätt som medför att du inte kan delta på kursen. 

Vi förbehåller sig rätten att ställa in en kurs som får för få anmälda kursdeltagare.

Ångerrätt

Du har möjlighet att ångra din kursanmälan inom 14 dagar från dag då du fått din bekräftelse och vi kommer då att återbetala den kursavgift som vi eventuellt har mottagit från dig.

Du har ingen ångerrätt om du avbokar din anmälan senare än 14 dagar efter att du fått bekräftelsen.

Om du inte kan delta på kursen p g a egen sjukdom eller andra allvarliga händelser som du inte rår över kommer vi normalt att erbjuda dig att gå kursen vid ett annat kurstillfälle. Kan vi inte erbjuda detta betalar vi tillbaka deltagaravgiften för ännu inte utnyttjade delar av kursen.

Olycksfallsförsäkring

Som deltagare är du genom Sailon Event försäkrad för olycksfall under pågående kurs.

Tvist

Uppstår tvist om avtalet mellan dig och Sailon Event ska parterna i första hand försöka komma överens. Kan vi inte enas ska tvisten prövas av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Denna website använder cookies. Genom att fortsätta använda siten accepterar du att vi använder cookies.